MicroGDS @ \ Ɠ.

C # ɂ u R Ȑ v T v @

} E X ̈ړ O Ղ ɂ v Љ 𗘗p ċ @ \ Ă ̂ B

ȉ ̃T v \ [ X ́AMicroGDS V10 p ƂȂ. g } l [ W ̕ϐ ɃZ b g l ȉ ɒu Ă B
utrue v u-1 v
u false v u0 v

j @
@ ύX O @axCadEvMgr601.Initialize = true;
@ ύX @axCadEvMgr601.Initialize = -1;

p r

c [ o [ Ő 킨 ѐF I Ď R Ȑ } ͂ B 킨 ѐF I ē ͂ e L X g }

c [ 쐬 ̗


1. J p v W F N g 쐬
@ @ J p v F N g ̍쐬
@ @ MicroGDS .NET C u ̒lj
@ @ MicroGDS C x g } l [ W ̒lj @

2. c [ 쐬
@ @ \ [ X R [ h ̓ \ t
@ @ uForm1.cs v 2 ?? ̃ C x g processed
@ @ v W F N g r h Ď s t @ C i.exe j 쐬
3. s ̎d
4. \ [ X
5. T v \ [ X

1. J p v W F N g 쐬

Microsoft Visual Studio 2005 𗘗p āA J p v W F N g ̍쐬 菇 AMicroGDS .NET iMGDSNet j ̒lj @ AMicroGDS C x g } l [ W ̒lj B

J p v W F N g ̍쐬
 1. X ^ [ g j [ u Microsoft Visual Studio 2005 v s
 2. Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u t @ C ^ V K 쐬 ^ v W F N g v s

  c [ j [ Ɂu t @ C ^ V K 쐬 ^ v W F N g v A u t @ C ^ V v W F N g v processed ꍇ ́A Microsoft Visual Studio וJ processed fat u Visual Basic J processed v J l ̏ ꍇ ̓ j [ ڂ̖ ̂ قȂ ꍇ ̂ ǂreminated ւ Ď 菇 i ĂĂ B ̃y ꍇ ́ A u c [ ^ processed ̃ C | g ƃ G N X | E.B.U. [.h. u. B ́u processed ̐ texture ̕ۑ v _ C A v I Łu ց v N b N ͂ B ā u. ̑I v _ C A O Łu S ʓI ȊJ process v I Łu v N b N Ō Ɂu Z b g N b N ƁA J plasmic ύX 邱 Ƃ ł ̂ B

 3. u v W F N g ̎ ‥ v u Visual C # v I A u e v g v u Windows A v P [ V v I ̂ B ̂ u v W F N g v ɍ쐬 A v P [ V ̖ O uDrawFreeLine v ͂ ͂ B
 4. uOK v { ^ N b N ƃv W F N g 쐬
MicroGDS .NET C u ̒lj
 1. Microsoft Visual Studio ̃c [ j Microsoft
 2. u.NET v ^ u R | [ l g u Micro GDS API v I
 3. uOK v { ^ N b N ƃ\ [ V G N X v [ ̎Q Ɛ mirror Ɂu MGDSNet v lj A MicroGDS ̃J X ^ } Y ɕK v .NET C u g p ł 悤 ɂȂ ͂ B
MicroGDS C x g } l [ W ̒lj
 1. Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u c [ ^ c [ { b. ̑I v s ̂ B
 2. uCOM R | [ l g v ^ u 薼 O u Micro GDS Event Manager v ` F b.
 3. uOK v { ^ N b N A uForm1.cs [ f U C ] v ^ u ̃t H [ N b N ā A h b O ̃ A C R z u
  A C R h b O Ȃ ꍇ ́A Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u \ ^ c [ { b N X v s A c. u Micro GDS Event Manager v I ăt H [ ɔz u
 4. A C R z u Ƃ Ń \ [. ɁuAxCadevmgrLib60 v ƁuCadevmgrLib60 v Ƃ lj A MicroGDS C x g } l ɂȂ.

2. c [ 쐬

\ [ X R [ h ̓ \ t
 1. Microsoft Visual Studio ́uForm1.cs [.f U C ] v ^ u b N B
 2. c [ j [ u \ ^ R ] h v s
 3. c [ j X R [ h ׂđI ̂ B
 4. c [ j [ u ȏW ^ 폜 v s A ̃ \ [ h. ׂč폜.
 5. ̃y [ W ̃T v \ [ X Web u E U Ń R ā A Microsoft Visual Studio ̃ c [ j t v s A \ [ X R [ h \ t B
uForm1.cs v 2 ?? ̃C x g
 1. Microsoft Visual Studio ́uForm1.cs [.f U C ] v ^ u b N B
 2. c [ j [ u \ ^ v p e B E B h E v. s
 3. v p e B E B h E 㑤 ̃R g [ I R X uForm1 v I B
 4. R { { b N X ̃c [ o N b N ̂ B
 5. v p e B O b h ́uLoad v N b N A E ̃R { { b N X uForm1_Load v I āA t H [ Ǎ ̃C x g ֘A t B
 6. . ā A t H [ ?? ̃ C x g ֘A t ̂ B
v F N g h Ď s t @ C i.exe j 쐬
 1. Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u r h ^ \ [ V ̃r h v s

  \ [ X R [ h r h ꂽ.ۂɃG [ \ ꂽ.ꍇ ́A Ēł̎ 菇 ̂ ꂩ.ō Ƃ Ă 邱 Ƃ l Ă B

 2. Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u \ ^ o ́v s ̂ B
 3. r h ɏ I A o ̓E B h E Ɂu r h: 1 I ͍Ő V ̏ s A0 X L b v v ƕ \ Ă B
 4. o ̓E B h E ́uDrawFreeLine-> v ̍s ɁA s t @ C i.exe j 쐬 ꂽ t H ̃ p X m F ł B ̎ s t H _ Ɉȉ ̃c [ o [ p r b g } b v t @ C i v6 t @ C j E [.
  customize_sample03_draw.bmp
  customize_sample03_text.bmp
  customize_sample03_red.bmp
  customize_sample03_blue.bmp
  customize_sample03_green.bmp
  customize_sample03_exit.bmp
  Web u E U Microsoft Internet Explorer ̏ ꍇ ́A L \ ̃ t @ C ͉ N b N āu Ώۂ t @ C ɕۑ v s A u r.b.g. C [ W v ` Ŏ s t @ C i.exe j Ɠ t H _ ɕۑ Ă B
  ph t H g ̃p X ́u } C h L g v t H _. Studio 2005 \ Projects \ DrawFreeLine \ DrawFreeLine \ bin \ Debug v ł A J ?? ɂ ĈقȂ.

3. s ̎d

 1. MicroGDS 10.0 ··· N ··· A · V · K · 쐬 · Łu · V · K · V · · O · · · [· U · [· t · @ · C · · v Lutetium B
 2. MicroGDS ́u ~ j E B h E G f B ^ v A C i g ɐurate 肵 ͂ B
 3. Microsoft Visual Studio ̃c [ j [ u f o b O ^ f.o.b.O.J.n.v ] s ̂ B
 4. MicroGDS ̉ Ɂu FreeLine v c [ o [ 쐬 ͂ B
  e { ^ ̋@ \ ̓X e [ ^ X o [ уc [ o [ ɕ\ i c [ ` b v j Q l ɂ Ă B
 5. c [ o [ ́u c [ ̏I v N b N ƃc 폜 A Microsoft Visual Studio ̃f o b O ‥ I A v O I B

4. \ [ X

 1. MicroGDS .NET C u i MGDS Net j ̃ l [ X y [. C MicroGDS .NET C u g p ۂɁu Informatix.MGDS.Cad. ` v ȗ āu Cad. ` v Ƃ Ďg 悤 ɂ ̂ B
  using Informatix.MGDS;
  
 2. MicroGDS C x g } l [ W 𗘗p 邽 ɂ̓t [ U C ^ [ ͔̂ \ ɂ Ă ̂ B N MicroGDS ʂ Z b V ID Micro GDS C x g } l [ W Ƀ Z b g Ă ɂ A MicroGDS Ŕ C x g v O ɓ` B 悤 ɂȂ. C x g ̒ `. ̓ \ [. X R [. ōs Ȃ Ă ͂ B MicroGDS ̃c [ o [ ̂ ꂩ.̃ { ^ ꂽ. v C x g ʒ m B ̃ C x ۂ Ɂ A v O łǂ̋ @ \ s 邩 𕪊 encapsulated Ĕ f ͂ B ̃T v ł (); v Ƃ ` C # ̓ \ b h ̋L q 𗘗p Ē ` A \ [ X R [ h ̎ F Ă Ă B J g ̃ h L g ύX ꂽ ɂ́uCurDocChange v C x g ʒm A ̏ꍇ ̓c [ o [ ̃X ^ C ̒ ` X V B v O I O Micro GDS I ꂽ ꍇ ́uMgdsClose v C x g ʒm A iMicroGDS Ƃ͓Ɨ j ̃v O I B Micro GDS Ń} E X 𓮂 Ɓu Dynamic Pos v C x g ʒm ͂ A R Ȑ ̎w ̍ۂɂ̂ extracted p ̂ŁA ł̓C.x.肾 s Ȃ Ă ŏI I ȃC x g ا n ́uaxCadEvMgr601.EV_ ` v ƁuaxCadEvMgr601.Initialize v ƂɁutrue B
      /// 
      /// �t�H�[���Ǎ����̃C�x���g
      /// 
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 3. ̃c [ ̓t H [ ^ ̃A v P [ V Ȃ̂ŁA t H [ ???.. チ \ b h uthis.Close () v s 邱 ƂŁA v O I B v O ̏ I ɂ ̃ C x g ̂ Ł } l [ W ̃ C x g ʒm ~
      /// 
      /// �t�H�[����‚������̃C�x���g
      /// 
      private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 4. MicroGDS Ƃ̒ʐM J n A c [ o 𔻒 f 1 `999 Ŕ 肵 ͂ B ł ́uCad.GetFreeToolbarEvent v g ƂŁ A Micro GDS ID ā A c [ o [ ~ [ 쐬 A MicroGDS Ƃ̒ʐM ؒf ͂ B
      /// 
      /// �c�[���o�[�̍쐬
      /// 
      private bool prepareToolBarButtons()
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 5. J g ̃h L g ɒ ` Ă 킨 ѕ. c [ o [ ̃R { { b N X ɐprocess 肵 ͂ B ̃ \ b h 2 ӏ i c [ o [ ̍쐬 уJ g ̃h.L. g ؂ ւ j Ă ΂. 邽 A Ɨ \ b h ɂ Ă ̂ B ѕ. ̎ 擾 ɂ͋ ʕ ̂ŁA L ă \ [ X R [ h 炵 Ă ͂ B
      /// 
      /// �X�^�C�����X�g�̃R���{�{�b�N�X�̓��e��ݒ�
      /// 
      private void setupStyleCombo()
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
      /// 
      /// �R���{�{�b�N�X�̓��e��ݒ�
      /// 
      private void setupComboText(string listName, string curStyle, Style styleType)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 6. c. [ o lj ł̓ { ^ x ɁA ꂽ. { ^ 폜 A ̐F ̃{ ^ lj Ă ̂ B lj ۂɂ͏I.悤 Ɂ A I { ^ ̈ʒu 𓮓 I Ɏ 擾 Ă
      /// 
      /// �F�ύX�{�^���̍쐬
      /// 
      private void setColourButton(int eventNo)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 7. R Ȑ ̍ } s Ȃ \ b h ł B ̋@ \ s ɂ͑ ̋ @ \ 삵 Ȃ 悤 Ɂu Custom Command v C x g Ă B J n ʒu X i b v ď I ʒu X i b v ͂ł ة ́u Dynamic Pos v C x g ̒ʒm 悤 Ɂuax CadEvMgr601.EV_DynamicPos v ̒l ύX } E X x Ƀ C x g uForm1_Load v uDynamicPos v C x g ł́uCad.LineTo v s A } E X ̋O Ղɐ . Ă ̂ B Z 铮 Undo ̏ Ŏ Ă
      /// 
      /// ���R�Ȑ��̍�}
      /// 
      private void EvMgr_Draw()
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 8. e L X g ̍ } s Ȃ \ b h B ̋ @ \ 삵 Ȃ 悤 Ɂu Custom Command v C x g 〜 Ă ̂ B b O 邽 ɂ ́A x } ʏ.ɍ } K v A } ʂ̕ \ ̈. 擾 āA \ ̈ O ֈꎞ I ɍ } ăh b O ɗ p Ă \ 邾 œ e i v e m F ł 悤 ɂ Ȃ ͂ B z u I ɍ } I u W F N g ̃ t b N _ ړ v ~ e B u 폜 A e L X g v. u } 邱 ƂŁ A v ~ e B u ^ C v ̒u B
      /// 
      /// �e�L�X�g�̍�}
      /// 
      private void EvMgr_Text()
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 9. I ̏ s Ȃ \ b h ł B ł̓c. A uthis.Close () v \ b h s ăv O I
      /// 
      /// �I���̏���
      /// 
      private void EvMgr_Exit()
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 10. R Ȑ уe L X g } ` } ۂɁA c [ o [ Ő A MicroGDS ̎ ۂ̐ F Ƃ Đ silicate 肵 Ă B
      /// 
      /// �F�̐ݒ�
      /// 
      private void setColour(int ColNo)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 11. R Ȑ } Ă Œ ŁA } E X ̈ړ Ȃ ꍇ A } Ȃ 悤 ɔ 肷 郁 \ b h ł B s Ȃ ƂŁA ̒Z i short vector j 邱 Ƃ h ~
      /// 
      /// �����̔���
      /// 
      private bool isSamePos(double x1, double y1, double x2, double y2)
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 12. R Ȑ уe L X g } ` ̍ } O MicroGDS ̃p Ȃ 悤 Ɂ A e p [ ^ ۑ A N X ł B
      /// 
      /// �p�����[�^�ۑ��p�̃N���X
      /// 
      private class cSaveParams
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  
 13. MicroGDS ̃A v P [ V E B h E Ƀ b Z [ W. o N X ł B ̃c [ Micro GDS Ƃ͓Ɨ v Z X œ 삷 v O ł B ̂ Ƀc [ 烁 b Z [ W { b N X \ ƁA ^ C ~ O ɂ Ă.Micro GDS ̃A v P ɖ ͂ Ă ͂ A b Z [ W { b N X o Ă ɂ ւ 炸 A ̃ b Z. h E n h processed 肵 A b Z [ W { b.N ƂŁA MicroGDS ̃A v P [ V E B h E Ƀ b Z [ W { b N X \ A m Ƀ b Z [ W ` 邱 Ƃ ł 悤 ɂȂ.
      /// 
      /// IWin32Window����������N���X
      /// 
      private class WinHandle : IWin32Window
      {
      	�i�ȗ��j
      }
  

5. T v \ [ X

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using Informatix.MGDS;

namespace DrawFreeLine
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //�ϐ��̏�����
    private Conversation cv = null;       //MicroGDS�Ƃ̒ʐM�p
    private cSaveParams CurParam = null;    //�p�����[�^�̕ێ��p
    private int[] EventsNo = new int[4];    //�C�x���gID�̕ێ��p
    private const string tbname = "FreeLine";  //�c�[���o�[�̖���
    private int curcol = 2;           //�I�𒆂̐F
    private double LastDragX = 0.0;       //�h���b�O���̍ŏIX���W
    private double LastDragY = 0.0;       //�h���b�O���̍ŏIY���W
    private const double epsilon = 0.5;     //���ʒu�̔���p�}�[�W��

    /// 
    /// �t�H�[���̃R���X�g���N�^
    /// 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /// 
    /// �t�H�[���Ǎ����̃C�x���g
    /// 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //�t�H�[�����\���ɂ���
      this.Opacity = 0;
      this.ShowInTaskbar = false;

      //MicroGDS�Ƃ̒ʐM������
      cv = new Conversation();

      //�p�����[�^�ێ��p�̃N���X��������
      CurParam = new cSaveParams();

      //�c�[���o�[�ƃR�}���h�p�C�x���g�̐ݒ�
      if (!prepareToolBarButtons())
      {
        //�X���b�h�̃��b�Z�[�W���[�v���I������
        Application.ExitThread();
        return;
      }

      //MicroGDS�̃Z�b�V����ID���擾
      int[] sessions = new int[1];
      Cad.GetSessionIDs(sessions, 1);

      //�C�x���g�Ď��Ώۂ�MicroGDS��ݒ�
      axCadEvMgr601.SessionID = sessions[0];

      //�C�x���g�̐ݒ�i�J�X�^���R�}���h���I�΂ꂽ���ɔ����j
      axCadEvMgr601.CustomCommand += delegate(object sender_sub,
        AxCadevmgrLib60._DCadEvMgrEvents60_CustomCommandEvent e_sub)
      {
        if (e_sub.userData == EventsNo[0])
        {
          //���R�Ȑ��̍�}
          EvMgr_Draw();
        }
        else if (e_sub.userData == EventsNo[1])
        {
          //�e�L�X�g�̍�}
          EvMgr_Text();
        }
        else if (e_sub.userData == EventsNo[2])
        {
          //�F�ύX�{�^���̕ύX
          setColourButton(EventsNo[2]);
        }
        else if (e_sub.userData == EventsNo[3])
        {
          //�I���̏���
          EvMgr_Exit();
        }
      };

      //�C�x���g�̐ݒ�i�J�����g�̃h�L�������g���ύX���ꂽ���ɔ����j
      axCadEvMgr601.CurDocChange += delegate
      {
        //�X�^�C���R���{�{�b�N�X�̓��e���Đݒ�
        setupStyleCombo();
      };

      //�C�x���g�̐ݒ�iMicroGDS���I���������ɔ����j
      axCadEvMgr601.MgdsClose += delegate
      {
        //�c�[�����I��
        this.Close();
      };

      //�C�x���g�̐ݒ�i�h���b�O���`��p��DynamicPos�C�x���g�j
      axCadEvMgr601.DynamicPos += delegate(object sender_sub,
        AxCadevmgrLib60._DCadEvMgrEvents60_DynamicPosEvent e_sub)
      {
        //�E�B���h�E�͈͊O�͏������Ȃ�
        if (e_sub.x == 0.0 && e_sub.y == 0.0 && e_sub.snapCode == 0)
        {
          return;
        }

        //Short Vector�̖h�~
        if (isSamePos(LastDragX, LastDragY, e_sub.x, e_sub.y))
        {
          return;
        }

        //���R�Ȑ��̕`��
        Cad.Vector cvec = new Cad.Vector(e_sub.x, e_sub.y, 0.0);
        Cad.LineTo(cvec);

        //short vector�̖h�~�p�ɒl��ێ�
        LastDragX = e_sub.x;
        LastDragY = e_sub.y;
      };

      //�C�x���g�Ď��̊J�n
      axCadEvMgr601.EV_CustomCommand = true;
      axCadEvMgr601.EV_CurDocChange = true;
      axCadEvMgr601.EV_MgdsClose = true;
      axCadEvMgr601.Initialize = true;
    }

    /// 
    /// �t�H�[����‚������̃C�x���g
    /// 
    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      //�C�x���g�Ď��̒�~
      axCadEvMgr601.Initialize = false;
    }

    /// 
    /// �c�[���o�[�̍쐬
    /// 
    private bool prepareToolBarButtons()
    {
      bool status = false;

      try
      {
        //MicroGDS�ƒʐM�J�n
        cv.Start();

        //�c�[���o�[���쐬
        Cad.TBarCustomCreate(tbname, Docking.Bottom, string.Empty, 0, 0);

        //���R�Ȑ��{�^����lj�
        EventsNo[0] = Cad.GetFreeToolbarEvent(0);
        Cad.TBarInsertButtonFromFile(tbname, 0, "Draw", "{/e" +
          EventsNo[0].ToString() + " /tmw}", TBarButton.Push, "���R�Ȑ���`��",
          EventsNo[0], Application.StartupPath + @"\customize_sample03_draw.bmp");

        //�e�L�X�g�{�^����lj�
        EventsNo[1] = Cad.GetFreeToolbarEvent(0);
        Cad.TBarInsertButtonFromFile(tbname, 1, "Text", "{/e" +
          EventsNo[1].ToString() + " /tmw}", TBarButton.Push, "�e�L�X�g���L��",
          EventsNo[1], Application.StartupPath + @"\customize_sample03_text.bmp");

        //�e�L�X�g�{�b�N�X��lj�
        Cad.TBarInsertControl(tbname, 2, "TextBox", TBar.EditText,
          200, 0, string.Empty, 0, 0, "��}����e�L�X�g�����", 0);

        //����R���{�{�b�N�X��lj�
        Cad.TBarInsertControl(tbname, 3, "lslist", TBar.StaticCombo,
          150, 0, string.Empty, 0, 0, "�鏑���p����", 0);

        //������R���{�{�b�N�X��lj�
        Cad.TBarInsertControl(tbname, 4, "cslist", TBar.StaticCombo,
          150, 0, string.Empty, 0, 0, "�鏑���p������", 0);

        //�X�^�C���R���{�{�b�N�X�̓��e��ݒ�
        setupStyleCombo();

        //�F�{�^����lj�
        EventsNo[2] = Cad.GetFreeToolbarEvent(0);
        setColourButton(EventsNo[2]);

        //�I���{�^����lj�
        EventsNo[3] = Cad.GetFreeToolbarEvent(0);
        Cad.TBarInsertButtonFromFile(tbname, 6, "Exit", "{/e" +
          EventsNo[3].ToString() + "}", TBarButton.Push, "�c�[���̏I��",
          EventsNo[3], Application.StartupPath + @"\customize_sample03_exit.bmp");

        status = true;
      }
      catch (Exception ee)
      {
        MessageBox.Show("�c�[���o�[�̍쐬�Ɏ��s���܂����B\n" + ee.Message,
          Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      finally
      {
        //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
        if (cv.Started)
        {
          cv.Stop();
        }
      }

      return status;
    }

    /// 
    /// �X�^�C�����X�g�̃R���{�{�b�N�X�̓��e��ݒ�
    /// 
    private void setupStyleCombo()
    {
      //MicroGDS�ƒʐM�J�n
      bool cvstart = false;
      if (!cv.Started)
      {
        cv.Start();
        cvstart = true;
      }

      //�ݒ�E�B���h�E�̊m�F
      try
      {
        string wname;
        Cad.GetSetWndName(out wname);
      }
      catch
      {
        //�ݒ�E�B���h�E�������ꍇ
        if (cvstart)
        {
          //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
          if (cv.Started)
          {
            cv.Stop();
          }
        }

        return;
      }

      //���탊�X�g�̐ݒ�
      string curlstyle;
      Cad.GetSetLineStyle(out curlstyle);
      setupComboText("lslist", curlstyle, Style.Line);

      //�����탊�X�g�̐ݒ�
      string curcstyle;
      Cad.GetSetCharStyle(out curcstyle);
      setupComboText("cslist", curcstyle, Style.Char);

      //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
      if (cvstart)
      {
        if (cv.Started)
        {
          cv.Stop();
        }
      }
    }

    /// 
    /// �R���{�{�b�N�X�̓��e��ݒ�
    /// 
    private void setupComboText(string listName, string curStyle, Style styleType)
    {
      //��`���ꂽ�X�^�C�����擾
      string styleList = string.Empty;
      string tempStyle;
      int CurCount = 0;
      int SelNo = 0;
      for (bool bStat = Cad.StyleScan(styleType, out tempStyle);
              bStat; bStat = Cad.StyleScanNext(styleType, out tempStyle))
      {
        if (curStyle == tempStyle)
        {
          SelNo = CurCount;
        }

        if (CurCount > 0)
        {
          styleList += "\n";
        }

        styleList += tempStyle;
        CurCount++;
      }

      //���X�g�̓��e��ݒ�
      Cad.TBarSetItemText(tbname, listName, styleList);

      //�R���{�{�b�N�X�̍��ڂ�I��
      Cad.TBarSetListCurSel(tbname, listName, SelNo);
    }

    /// 
    /// �F�ύX�{�^���̍쐬
    /// 
    private void setColourButton(int eventNo)
    {
      //MicroGDS�ƒʐM�J�n
      bool convstart = false;
      if (!cv.Started)
      {
        cv.Start();
        convstart = true;
      }

      //�F�ύX�{�^���̍폜
      string tagName;
      for (bool bStat = Cad.TBarItemScan(out tagName, tbname);
                bStat; bStat = Cad.TBarItemNext(out tagName))
      {
        if (tagName == "colb")
        {
          Cad.TBarRemoveItem(tbname, "colb");
          break;
        }
      }

      //�I���{�^���̈ʒu������
      int TarExistIndex = 0;
      for (bool bStat = Cad.TBarItemScan(out tagName, tbname);
                bStat; bStat = Cad.TBarItemNext(out tagName))
      {
        if (tagName == "Exit")
        {
          break;
        }

        TarExistIndex++;
      }

      //�F�ύX�{�^����lj�
      string TarBmpFile = string.Empty;
      if (curcol == 0)
      {
        curcol = 1;
        TarBmpFile = "customize_sample03_blue.bmp";
      }
      else if (curcol == 1)
      {
        curcol = 2;
        TarBmpFile = "customize_sample03_green.bmp";
      }
      else
      {
        curcol = 0;
        TarBmpFile = "customize_sample03_red.bmp";
      }
      Cad.TBarInsertButtonFromFile(tbname, TarExistIndex, "colb", "{/e" +
        eventNo.ToString() + "}", TBarButton.Push, "�F�̕ύX�A�ԁ�����",
        eventNo, Application.StartupPath + @"\" + TarBmpFile);

      //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
      if (convstart)
      {
        cv.Stop();
      }
    }

    /// 
    /// ���R�Ȑ��̍�}
    /// 
    private void EvMgr_Draw()
    {
      //�R�}���h�{�^���C�x���g�͎󂯂Ȃ�
      axCadEvMgr601.EV_CustomCommand = false;

      try
      {
        //MicroGDS�ƒʐM
        cv.Start();

        //�ݒ背�C���̊m�F
        int SetLayNo = -1;
        try
        {
          SetLayNo = Cad.GetSetLayLink();
        }
        catch
        {
          SetLayNo = -1;
        }

        if (SetLayNo == -1)
        {
          throw new Exception("�ݒ背�C��������܂���B");
        }

        //���݂̐ݒ�l��ێ�
        CurParam.save();

        //�v���O�����Ŏg�p����k�ځE�F�ɕύX
        Cad.SelectObject();
        Cad.SetAxesScale(1.0);
        setColour(curcol);
        Cad.InfoBarButton(InfoBar.SnapGuides, false);

        //����̕ύX
        string editText;
        Cad.TBarGetEditItemText(out editText, tbname, "lslist");
        Cad.SetLineStyle(editText);

        //Undo�}�[�J�̃��[�h�𖾎��I�}���ɂ���
        Cad.UndoDisable();

        //Undo�}�[�J��}��
        Cad.UndoSetMarker();

        //BackSpace�ł�UNDO�p�J�E���g��������
        int undocount = 0;

        //���R�Ȑ��̕`��
        bool newobj = true;
        for (; ; )
        {
          //���R�Ȑ��̊J�n�ʒu�̎擾
          Cad.Vector cvPos = new Cad.Vector(0, 0, 0);
          string argSnap = string.Empty;
          string argPrompt = "���̊J�n�ʒu���X�i�b�v�A�I��[Enter]�A�߂�[BackSpace]";
          Snap argSnapType = Snap.Nothing;
          Snapped snStat = Cad.GetArg(out cvPos, ref argSnap, argPrompt, argSnapType);

          //Enter�ŏ����̏I��
          if (snStat == Snapped.Enter)
          {
            break;
          }

          //�߂�����
          if (snStat == Snapped.Backspace)
          {
            //�O�ɕ`�������̂�����
            if (undocount > 0)
            {
              if (Cad.CanUndo())
              {
                Cad.Undo();
              }
              undocount--;
            }

            continue;
          }

          //�}�E�X�N���b�N�̏ꍇ
          if (snStat == Snapped.Mouse)
          {
            //�I�u�W�F�N�g���쐬
            if (newobj)
            {
              Cad.CreateObject("�鏑��:��", cvPos);
              newobj = false;
            }

            //�`��̊J�n
            Cad.MoveTo(cvPos);
            LastDragX = cvPos.x;
            LastDragY = cvPos.y;
            for (; ; )
            {
              //DynamicPos�C�x���g�̊J�n
              axCadEvMgr601.EV_DynamicPos = true;

              //���R�Ȑ��̒ʉ߈ʒu�̎擾
              argPrompt = "�}�E�X�h���b�O�ŕ`��A�X�i�b�v�Ő����I��";
              snStat = Cad.GetArg(out cvPos, ref argSnap, argPrompt, argSnapType);

              //DynamicPos�C�x���g�̒�~
              axCadEvMgr601.EV_DynamicPos = false;

              //�}�E�X�N���b�N�̏ꍇ
              if (snStat == Snapped.Mouse)
              {
                //�N���b�N�ʒu�܂ŕ`�悷��
                if (!isSamePos(cvPos.x, cvPos.y, LastDragX, LastDragY))
                {
                  Cad.LineTo(cvPos);
                }

                //Undo�}�[�J�̑}���i�}�[�N�̋L���P�ʂ�Undo�j
                Cad.UndoSetMarker();
                undocount++;

                //�����𔲂���
                break;
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception ee)
      {
        //MicroGDS�̃E�B���h�E��Ƀ��b�Z�[�W�{�b�N�X���o������
        int CurWnd = 0;
        if (cv.Started)
        {
          CurWnd = Cad.GetSetWndHandle();
        }
        WinHandle MgHandle = new WinHandle(CurWnd);

        //�G���[���b�Z�[�W
        MessageBox.Show(MgHandle, "MicroGDS Error\n" + ee.Message,
          Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      finally
      {
        //�ݒ�l�����ɖ߂�
        Cad.SelectObject();
        CurParam.restore();

        //Undo�}�[�J�[�}����ʏ탂�[�h�ɂ���
        Cad.UndoEnable();

        //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
        if (cv.Started)
        {
          cv.Stop();
        }
      }

      //�R�}���h�{�^���C�x���g��t�̍ĊJ
      axCadEvMgr601.EV_CustomCommand = true;
    }

    /// 
    /// �e�L�X�g�̍�}
    /// 
    private void EvMgr_Text()
    {
      //�R�}���h�{�^���C�x���g�͎󂯂Ȃ�
      axCadEvMgr601.EV_CustomCommand = false;

      try
      {
        //MicroGDS�ƒʐM
        cv.Start();

        //�ݒ背�C���̊m�F
        int SetLayNo = -1;
        try
        {
          SetLayNo = Cad.GetSetLayLink();
        }
        catch
        {
          SetLayNo = -1;
        }

        if (SetLayNo == -1)
        {
          throw new Exception("�ݒ背�C��������܂���B");
        }

        //�e�L�X�g���擾
        string etext = string.Empty;
        Cad.TBarGetEditItemText(out etext, tbname, "TextBox");
        if (etext == string.Empty)
        {
          throw new Exception("��}����e�L�X�g������܂���B");
        }

        //���݂̐ݒ��ێ�
        CurParam.save();

        //�v���O�����Ŏg�p����k�ځE�F�ɕύX
        Cad.SelectObject();
        Cad.SetAxesScale(1.0);
        setColour(curcol);

        //������̕ύX
        string editText;
        Cad.TBarGetEditItemText(out editText, tbname, "cslist");
        Cad.SetCharStyle(editText);

        //Undo�}�[�J�̃��[�h�𖾎��I�}���ɂ���
        Cad.UndoDisable();

        //Undo�}�[�J��}��
        Cad.UndoSetMarker();

        //�}�ʗ̈�̎擾
        double xl, xh, yh, yl;
        Cad.GetZoomArea(out xl, out yh, out xh, out yl);

        //�h���b�O�p�̃I�u�W�F�N�g��}�ʗ̈�O�ɍ쐬
        Cad.Vector opos = new Cad.Vector(xh * 10.0, yh * 10.0, 0.0);
        Cad.CreateObject("�鏑��:�e�L�X�g", opos);
        Cad.CreateText(etext, opos);

        //�쐬�����e�L�X�g�v���~�e�B�u���J�����g�ɂ���
        Cad.PriTriple[] plist = new Cad.PriTriple[1];
        Cad.GetPriSelections(1, plist);
        Cad.CurPrimitive(plist[0].llink, plist[0].vlink, plist[0].plink);

        //�h���b�O���Ƀe�L�X�g�����ʂł���悤�Ƀe�L�X�g��}�`����
        Cad.LinesFromCurText();

        //�J�����g�̃I�u�W�F�N�g��I����Ԃɂ���
        Cad.SelectObject();
        Cad.SelectAdd();

        //�I��}�`�̈ړ�����擾
        string snap = string.Empty;
        Snapped sStat = Cad.DragSelection(out opos, ref snap,
          "�e�L�X�g�z�u��A�L�����Z��[Esc]", Snap.Nothing, opos,
          true, DragFence.Ignore, string.Empty);
        if (sStat == Snapped.Escape)
        {
          //�L�����Z���̏ꍇ�͑I��}�`���폜
          Cad.DeleteSelection();
        }
        else
        {
          //�J�����g�̃I�u�W�F�N�g���ړ�����
          Cad.CurObjHook(opos);

          //�J�����g�̃I�u�W�F�N�g����h���b�O�p�̑S�v���~�e�B�u���폜
          int[] prilist = Cad.GetPriLinks();
          foreach (int pl in prilist)
          {
            Cad.DeletePrimitive(plist[0].llink, plist[0].vlink, pl);
          }

          //�J�����g�̃I�u�W�F�N�g�Ƀe�L�X�g�v���~�e�B�u���쐬
          Cad.CreateText(etext, opos);
        }
      }
      catch (Exception ee)
      {
        //MicroGDS�̃E�B���h�E��Ƀ��b�Z�[�W�{�b�N�X���o������
        int CurWnd = 0;
        if (cv.Started)
        {
          CurWnd = Cad.GetSetWndHandle();
        }
        WinHandle MgHandle = new WinHandle(CurWnd);

        //�G���[���b�Z�[�W
        MessageBox.Show(MgHandle, "MicroGDS Error\n" + ee.Message,
          Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      finally
      {
        //�ݒ�����ɖ߂�
        Cad.SelectObject();
        CurParam.restore();

        //Undo�}�[�J�[�}����ʏ탂�[�h��
        Cad.UndoEnable();

        //MicroGDS�ƒʐM���I��
        if (cv.Started)
        {
          cv.Stop();
        }
      }

      //�R�}���h�{�^���C�x���g��t�̍ĊJ
      axCadEvMgr601.EV_CustomCommand = true;
    }

    /// 
    /// �I���̏���
    /// 
    private void EvMgr_Exit()
    {
      //MicroGDS�ƒʐM�J�n
      cv.Start();

      try
      {
        Cad.TBarDelete(tbname);
      }
      catch (Exception ee)
      {
        //MicroGDS�̃E�B���h�E��Ƀ��b�Z�[�W�{�b�N�X���o������
        int CurWnd = 0;
        if (cv.Started)
        {
          CurWnd = Cad.GetSetWndHandle();
        }
        WinHandle MgHandle = new WinHandle(CurWnd);

        //�G���[���b�Z�[�W
        MessageBox.Show(MgHandle, "�c�[���o�[�̍폜�Ɏ��s���܂����B\n" + ee.Message,
          Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      finally
      {
        //MicroGDS�ƒʐM�ؒf
        if (cv.Started)
        {
          cv.Stop();
        }
      }

      //�c�[�����I��
      this.Close();
    }

    /// 
    /// �F�̐ݒ�
    /// 
    private void setColour(int ColNo)
    {
      if (ColNo == 0)
      {
        //��
        Cad.SetColourEx(-1, 255, 0, 0, 200);
      }
      else if (ColNo == 1)
      {
        //��
        Cad.SetColourEx(-1, 0, 0, 255, 200);
      }
      else
      {
        //��
        Cad.SetColourEx(-1, 0, 255, 0, 200);
      }
    }

    /// 
    /// �����̔���
    /// 
    private bool isSamePos(double x1, double y1, double x2, double y2)
    {
      double xdist = x2 - x1;
      double ydist = y2 - y1;
      double dist = Math.Sqrt(xdist * xdist + ydist * ydist);
      if (dist < epsilon)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }

    /// 
    /// �p�����[�^�ۑ��p�̃N���X
    /// 
    private class cSaveParams
    {
      //�ۑ��t���O
      private bool IsSaved = false;

      //�ݒ�ۑ��p
      private double savescale = 0.0;
      private int[] savecol = new int[5] { 0, 0, 0, 0, 0 };
      private string savelstyle = string.Empty;
      private string savecstyle = string.Empty;
      private int saveobj = 0;
      private bool snapguidesetting;

      public void save()
      {
        //���݂̏k�ڂ��L�^
        Cad.GetSetAxesScale(out savescale);

        //���݂̐ݒ�F���L�^
        Cad.GetSetColourEx(out savecol[0], out savecol[1],
          out savecol[2], out savecol[3], out savecol[4]);

        //���݂̐ݒ�X�^�C�����L�^
        Cad.GetSetLineStyle(out savelstyle);
        Cad.GetSetCharStyle(out savecstyle);

        //���݂̐ݒ�I�u�W�F�N�g���L�^
        int tolink;
        try
        {
          tolink = Cad.GetSetObjLink();
        }
        catch
        {
          tolink = 0;
        }
        saveobj = tolink;

        //���o�[�{�^���uSnapGuide�v�̏�Ԃ��L�^
        snapguidesetting = Cad.GetInfoBarButton(InfoBar.SnapGuides);

        //�ۑ�����
        IsSaved = true;
      }

      public void restore()
      {
        if (!IsSaved)
        {
          //�ۑ�����Ă��Ȃ�
          return;
        }

        //�ݒ�k�ڂ𕜌�
        Cad.SetAxesScale(savescale);

        //�ݒ�F�𕜌�
        Cad.SetColourEx(savecol[0], savecol[1], savecol[2], savecol[3], savecol[4]);

        //�ݒ�X�^�C���𕜌�
        Cad.SetLineStyle(savelstyle);
        Cad.SetCharStyle(savecstyle);

        //�ݒ�I�u�W�F�N�g�𕜌�
        if (saveobj != 0)
        {
          Cad.SetObject(Cad.GetSetLayLink(), saveobj);
        }

        //���o�[�̐ݒ�
        Cad.InfoBarButton(InfoBar.SnapGuides, snapguidesetting);

        //�t���O���N���A
        IsSaved = false;
      }
    }

    /// 
    /// IWin32Window����������N���X
    /// 
    private class WinHandle : IWin32Window
    {
      private IntPtr _Handle = IntPtr.Zero;

      public WinHandle(int newHandle)
      {
        _Handle = (IntPtr)newHandle;
      }

      public IntPtr Handle
      {
        get
        {
          return _Handle;
        }
      }
    }
  }
}